Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

februari 2013

 

 

Europäische Bibeldialog – Begegnungstagungen

 

De Berliner Bibelwochen zijn bij velen die betrokken zijn bij het werk van gemeente-contacten overbekend. En ze worden nog steeds georganiseerd, al zijn de naam en de opzet inmiddels wel veranderd. Ze heten tegenwoordig Europäische Bibeldialoge, maar ze zijn nog steeds de moeite waard.

Graag willen we uw aandacht vragen voor een bijzondere ontmoetingsweek die van 19 – 23 juni in Berlijn georganiseerd wordt in samenwerking met de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa.

Onder de titel

Een ziel voor Europa –

dat wat Europa levend maakt

wordt een voor ons bekend thema – Ziel geven aan Europa – uitgewerkt en besproken. De inleiders zijn afkomstig uit Oostenrijk, Hongarije, Duitsland en Tsjechië. De voertaal is Engels en Duits. Voor simultaanvertaling over en weer zal gezorgd worden. In de brochure vinden we de volgende toelichtende tekst:

Heeft een continent wel een ziel? En zo ja, is die groot genoeg om plaats te bieden aan Hongaren  of Denen, Italianen of Zweden? Hoe kunnen kleinere landen met hun eigen specifieke karakter en geschiedenis een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Europa? Wie zijn de grote Europese protestanten behalve Luther en Calvijn, Comenius en Grundtvig? We zullen met elkaar discussiëren over wat het protestantisme betekent in relatie tot de ziel van Europa. En: hoe christelijk is de ziel van Europa?

 

Voor informatie over de ‘Europäische Bibeldialoge’(programma van alle conferenties in 2013, kosten e.d.) en voor aanmelding kunt u contact opnemen met mevr. Eef Dijk (tel. 0515 532214; e-mail-adres: abdijk@online.nl).

 Kirchentag 2013

 

Dit jaar wordt de Deutsche Evangelische Kirchentag van 1 – 5 mei gehouden in Hamburg. Het motto is ontleend aan het verhaal over het volk Israël in de woestijn: soviel du brauchst (Exodus 16:16 – zoveel als je nodig hebt).

Informatie over de Kirchentag kunt u op internet vinden (www.kirchentag.de)

 

Ontmoetingsdagen in Zwolle

 

Zoals u weet organiseren we jaarlijks in het najaar een ontmoetingsdag in Zwolle. De laatste jaren is het bezoekersaantal zozeer afgenomen, dat we besloten hebben om met deze ontmoetingsdagen te stoppen.

Wel blijven we in het voorjaar de ontmoetingsdagen in Bunnik of omgeving organiseren.

 

9 maart 2013 – Ontmoetingsdag in Bunnik

 

Gemeentecontacten – daar kun je wat mee!

 

De ontmoetingsdag die we dit voorjaar organiseren krijgt een ander karakter dan u van ons gewend bent. In een workshop begeleid door Dick van Dijk, gemeenteadviseur in dienst van de PKN, gaan we gezamenlijk ideeën uitwerken om onze gemeentecontacten een rol te geven in het plaatselijk gemeenteleven.

Omdat we vooral ruimte willen geven aan de inbreng vanuit de plaatselijke gemeente-contacten, hopen we dat er per gemeente meerder gemeenteleden kunnen komen. Dat hoeft zeker niet beperkt te worden tot leden van de plaatselijke werkgroepen.

We hopen met de resultaten van deze workshop elkaar te inspireren, elkaar te bemoedigen en nieuwe wegen voor onze partnerschappen te vinden.

 

Financiële bijdrage gevraagd

 

Binnenkort zult u een brief van ons ontvangen waarin we uw aandacht vragen voor de moeilijke financiële positie van de Landelijke Werkgroep. Omdat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten teren we (te) snel in op onze reserves. Dit leidt ertoe dat we binnen afzienbare tijd door ons spaarpotje heen zijn.

We hopen dat we voldoende kerkelijke gemeenten bereid vinden om jaarlijks een kleine bijdrage aan ons werk te doneren.

Wilt u deze brief aan de orde stellen in uw eigen gemeente?

 

Rechts radicalisme

 

Uit Gera ontvingen we een alarmerend bericht. Op rechts-radicale websites wordt de aanval geopend op met name genoemde kerkelijke functionarissen in Thüringen. Directe aanleiding voor de dreigementen van rechts-radicale zijde is het organiseren van een ‘Vredesgebed’ voor de slachtoffers van de terreuraanslag in Oslo (Breivik, juli 2011).

Het is goed om ook over deze verhevigde activiteiten van neo-nazis in het oosten van Duitsland met onze partnergemeenten in gesprek te gaan. Op die manier kunnen we hen een hart onder de riem steken.

 

Stukgoed

 

Het werk van de LWG staat en valt met een goed en up-to-date adressenbestand. We verzoeken u dan ook dringend  adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven.

 

De Landelijke Werkgroep stelt het erg op prijs van u werk-, ontmoetings- en jaarverslagen te ontvangen. Die helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Ze geven namelijk een heel goed beeld van wat er speelt.

 

De website is voor ons een belangrijk middel om een breed publiek te bereiken. We zouden u graag willen uitnodigen met enige regelmaat de site te bezoeken. Mocht u suggesties, commentaar of aanvullingen hebben, laat het ons dan weten (rika-manschot@hetnet.nl) .

 

LWG 12-04: het verslag van de Europadag die op 6 oktober gehouden werd in Zwolle. Het thema was (Post-)moderne Devotie, het gedachtengoed van Geert Groote en Thomas a Kempis (€ 1,50).

LWG 12-05: aanvullende artikelen over

(Post-)moderne Devotie (€ 2,00).

LWG 12-06: Für eine gemeinsame Zukunft in einem geeinten Europa – Ein Wort der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zur Stärkung des europäischen Zusammenhalts (€ 1,50). In onze vorige Rondzendbrief hebben we kort aandacht besteed aan deze discussienota van de EKD.

 

Bovengenoemde documentatie kunt u per e-mail bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van het genoemde bedrag (onder vermelding van LWG nummer) op giro 2058738 t.n.v. H.M. Manschot, Oud-Beijerland.

 

AGENDA 2013

 

zaterdag 9 maart 2013; ontmoetingsdag in Bunnik. In de agenda in de vorige Rondzendbrief stond een verkeerde datum genoemd. Daarvoor onze excuses. In deze Rondzendbrief vindt u een toelichting op de agenda. De uitnodiging met het programma wordt u gelijktijdig met deze Rondzendbrief toegestuurd.

 

1-5 mei 2013 Kirchentag in Hamburg

 

19 – 23 juni 2013 conferentie “Een ziel voor Europa – dat wat Europa levend maakt. De conferentie wordt gehouden in Berlijn (Akademie-Hotel). Zie voor aanvullende gegevens het berichtje in deze Rondzendbrief.

 

 

 

Met een hartelijke groet namens de

LWG NL-D,

 

Gerben Dijkstra, voorzitter

Rika Manschot, secretaris