Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.gemeentecontacten.nl

RONDZENDBRIEF

december 2013

Jahreslosung 2014

De ‘Jahreslosung’ voor 2014 is Ps. 73:28:
Gott nahe zu sein ist mein Glück. Het is mij goed nabij God te zijn (NBG 1951) Bij God te zijn is mijn enig verlangen (NBV)


Adreswijziging
Wij willen u er nog even op attent maken dat het secretariaat voortaan per e-mail bereikbaar is via h.manschot3@upcmail.nl.

Uit ons beleidsplan
In het afgelopen jaar hebben we binnen de Landelijke Werkgroep intensief met elkaar gesproken over ons beleid voor de komende jaren. Centraal in ons werken staat onze dienstbaarheid aan de plaatselijke werkgroepen. Dus bij alles wat we doen zullen we ons de vraag stellen: wat hebben plaatselijke werkgroepen hieraan. De contacten met het plaatselijke werk zijn daarvoor van wezenlijk belang.

Op zoek naar nieuw elan hebben we gekozen voor versterking van de oecumene op het plaatselijk vlak. Daarbij staat centraal de vraag hoe we de thema’s van de wereldwijde oecumene hun weerklank kunnen laten krijgen in de plaatselijke gemeenten. We sluiten daarbij aan bij een citaat van Herman Korteweg uit een discussiestuk van 1979 / 1980:
“Contacten op het grondvlak tussen gemeenten en gemeenteleden zijn van grote betekenis voor de kerk en de oecumenische verbondenheid. Ze zijn een aanvulling en een noodzakelijk vervolg op de oecumenische contacten van kerkleiders en deskundigen.”

Werkplan 2014
In ons werkplan 2014 hebben we ons beleidsplan uitgewerkt naar een aantal concrete activiteiten:
Versteviging van onze contacten met de Oost-Duitse Landeskirchen;
Werving van nieuwe leden van de Landelijke Werkgroep;
Organiseren van ontmoetingsdagen;
Ontwikkelen van thema’s voor de plaatselijke werkgroepen;
Ondersteuning van de plaatselijke werkgroepen;
Verbeteren van de website gemeentecontacten;
Opschonen en ordenen van het archief (van veertig jaar gemeentecontacten!) om dat te kunnen overdragen aan het archief van het Dienstenscentrum van de PKN.
Organisatorisch zal er ook volgend jaar iets veranderen. Tot nu toe was de organisatie van de Landelijke Werkgroep gebaseerd op een regionale indeling. Per 1 januari 2014 wordt de basis van de organisatie de indeling naar Landeskirche. Alle plaatselijke werkgroepen krijgen begin volgend jaar te horen wie hun contactpersoon zal zijn.

Mensen gezocht
In de afgelopen tijd hebben we afscheid genomen van Ab Brandenburg en Hein de Jong. Twee andere leden hebben te kennen gegeven volgend jaar te willen stoppen met hun werkzaamheden. Ook moeten we op niet al te lange termijn rekening houden met een vacature voor secretaris/penningmeester.
Om het werk van de Landelijke Werkgroep te kunnen voortzetten zijn we nu op zoek naar twee nieuwe leden.
Allereerst zoeken we iemand die het secretariaat na een inwerkperiode op zich wil nemen. Op zich blijft de combinatie secretaris / penningmeester een mogelijke optie, maar er is ook niets tegen beide functies te scheiden.
Daarnaast willen we de werkgroep versterken met iemand die de informatie over de (Oost)-Duitse kerken wil gaan volgen en op grond daarvan Vermischtes en Bericht zur Lage wil samenstellen.’
Voor beide functies geldt dat alle leden van de Landelijke Werkgroep betrokken zijn bij de algemene taak van de LWG, zoals het ondersteunen van de plaatselijke gemeentecontacten, het ontwikkelen van thema’s voor gemeentecontacten, het mede organiseren van ontmoetingsdagen en de contacten met de Oost-Duitse Landeskirchen.
Mocht u geïnteresseerd zijn deel te nemen aan het werk van de LWG, dan zouden wij graag met u in contact komen. We willen dan in een gezamenlijk gesprek met elkaar bekijken of de verwachtingen over en weer bij elkaar passen.
Indien u zelf niet beschikbaar bent, maar wel suggesties hebt voor potentiële leden van de LWG dan zouden we u willen vragen die suggesties aan het secretariaat door te geven.
We hopen dat we ook in de toekomst voldoende mensen vinden om het werk van de Nederlands-Duitse kerkelijke contacten voort te zetten.

Ontmoetingsdag Bunnik
Op 8 maart 2014 hopen we onze jaarlijkse ontmoetingsdag in Bunnik te houden. Het thema voor deze bijeenkomst is ‘Omzien naar elkaar’. We willen met elkaar nadenken en spreken over de diaconale opdracht van de gemeente en hoe we die opdracht vorm geven in de Duitse en in de Nederlandse context.
Het thema zal ingeleid worden door een spreker uit Nederland en een spreker uit Duitsland.

Het thema leent zich voor een bredere deelname. We hopen dan ook dat er naast de plaatselijke werkgroepen vertegenwoordigers uit de Duitse partnergemeenten aanwezig kunnen zijn. Maar ook de plaatselijke diaconieën zijn nadrukkelijk van harte uitgenodigd.

Een boeiend aspect is de wijze waarop het diaconaat in de Duitse en in de Nederlandse kerken verschillend is georganiseerd. In de Duitse kerken ligt de nadruk op instituuts-diaconaat, terwijl in Nederland meer sprake is van gemeentediaconaat. Maar in beide gevallen kan diaconaat niet bestaan zonder steun en inzet van plaatselijke gemeenteleden.

Berliner Bibelwochen - Europäische Bibeldialoge
Gemeentecontacten en het werk van de Berliner Bibelwochen zijn altijd sterk met elkaar verweven geweest. Heel wat kerkelijke contacten zijn destijds via deelname aan Berliner Bibelwochen begonnen.

Het werk van de Berliner Bibelwochen is verbreed. Ook deelnemers uit andere landen zijn bij de ontmoetingsweken aanwezig. Zelfs de naam is veranderd. Ze heten tegenwoordig Europäische Bibeldialoge. Maar ze zijn nog steeds zeer de moeite waard.

Jarenlang is in Nederland het werk van de Berliner Bibelwochen gecoördineerd en ondersteund door het Nederlandse Comité Berliner Bibelwochen. Dit comité zorgde voor de informatie over de Bibelwochen en de aanmelding voor deelname. Veel van het werk wordt nu via internet direct in contact met Berlijn gedaan. Maar een vast contactpunt in Nederland blijft gewenst.

In overleg met de Berlijnse organisatie en met het Nederlandse comité is besloten het werk voor Nederland onder te brengen bij de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland – Duitsland. Binnen de LWG zal Eef Dijk contactpersoon zijn voor de potentiële deelnemers aan de ontmoetingsdagen van de Europäische Bibeldialoge. Eef is al meer dan 25 jaar betrokken bij de Berliner Bibelwochen als lid van het Nederlandse Comité.

Wij hopen van harte dat het mogelijk is om in een goede samenwerking met de Berlijnse organisatie de Nederlandse deelname aan de ontmoetingsdagen te bevorderen. Ook dit is een stukje oecumenische arbeid aan de basis.

Advents- en Kerstgroet
            Gij zijt ons doorgegeven,
            een naam, een oud verhaal,
            uw woorden uitgeschreven
            in ied’re mensentaal.
            Ons eigen levenslot
            met uw geluk verweven,
            zo zijt Gij onze God.
                                    Huub Oosterhuis


Wij wensen u Vrede en alle goeds!

Gerben Dijkstra, voorzitter
Rika Manschot, secretaris