Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.gemeentecontacten.nl

RONDZENDBRIEF

februari 2014

Ontmoetingsdag Bunnik 2014
Het thema voor de komende ontmoetingsdag (8 maart a.s. in Bunnik) is Omzien naar elkaar. Het is naar onze mening een thema waarmee de plaatselijke groepen het komend jaar ook aan de slag kunnen. Het zou daarbij mooi zijn als plaatselijke diaconieën zich daarbij aansluiten. Vertegenwoordigers van landelijke en plaatselijke diaconieën zijn dan ook van harte uitgenodigd.

Centraal in ons thema staat de vraag hoe we als individueel gemeentelid, gesteund door de ‘specialisten’ oog krijgen voor de wijze waarop we voor elkaar zorg kunnen dragen. Daarbij leggen we geen duidelijke grens tussen pastoraat en diaconaat, zodat ook belangstellenden voor het pastorale aspect hun inbreng kunnen hebben.

Een aandachtspunt daarbij is het feit dat in Nederland de (gemeentelijke) overheid zich meer en meer terugtrekt uit de zorg. Dit wordt, zeker ten dele, ingegeven door stijgende kosten en verminderde inkomsten. Kunnen kerkelijke gemeenten, die eveneens te maken hebben met teruglopende middelen (menskracht, financiën), in dit opzicht een bijdrage leveren? Betekent deze ontwikkeling dat we terugkeren naar de tijd van voor de verzorgingsstaat of biedt de in Nederland beoogde participatiemaatschappij kerkelijke gemeenten nieuwe mogelijkheden zich present te stellen in haar omgeving?

Als spreker hebben we uitgenodigd Prof. Dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar en docent Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Wij vonden van hem de volgende stelling: Kerken zijn nauwelijks in beeld bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is jammer, want kerken beschikken nog altijd over een wijdvertakt netwerk en doen al veel dat aansluit bij de Wmo. Overheden en maatschappelijke instellingen hoeven geen koudwatervrees te hebben.

Wij hopen op een grote opkomst en een interessante, leerzame dag. Het belangrijkste daarbij is dat we ook in ons contact met onze partnergemeente hierover het gesprek kunnen aangaan en van elkaar kunnen leren.

Ontmoetingsdag Bunnik 2015
Zoals gebruikelijk houden wij onze jaarlijkse ontmoetingsdag op de tweede zaterdag in maart. Dus we raden u aan zaterdag 14 maart 2015 in uw agenda te noteren.

Als u suggesties hebt voor een thema voor deze bijeenkomst, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Helemaal prachtig zou het zijn als u daarbij ook een geschikte referent of geschikte referenten weet.

Zend uw suggesties naar onze secretaris, mevrouw Rika Manschot.

Mensen gezocht
In de vorige rondzendbrief hebben we u al gemeld dat we behoefte hebben aan nieuwe leden voor de Landelijke Werkgroep. Vorig jaar hebben we afscheid genomen van twee leden en ook dit jaar hebben twee leden te kennen gegeven dat ze hun lidmaatschap van de LWG willen beëindigen.

We hebben begrip voor de beslissing van deze vier mensen en zijn dankbaar voor het vele werk dat zij hebben gedaan voor de Nederlands-Duitse gemeentecontacten. Maar als we met ons werk door willen gaan, hebben we dringend behoefte aan nieuwe mensen.

Gezien de leeftijdsopbouw van de huidige groep, gemiddeld 60+, zouden we graag wat jongere leden willen begroeten. 55- zou een mooi streven zijn. Maar uitsluiten doen we niemand. Ook is het niet noodzakelijk dat leden van de LWG (nog) actief zijn in een plaatselijk contact. Wel is het natuurlijk gewenst dat zij affiniteit hebben met het werk van gemeentecontacten. Naast werkgroepleden met een algemene taak zoeken we in het bijzonder iemand die op termijn het secretariaat op zich kan nemen en iemand die voor de documentatie op basis van Oostduitse kerkbladen (Vermischtes, Bericht zur Lage) zorgt. Van de laatste wordt een goede kennis van de Duitse taal gevraagd.

De Landelijke Werkgroep vergadert vijf keer per jaar in Amersfoort. Momenteel proberen we de vergaderingen ’s middags te houden. Maar als dat op bezwaren stuit, is de avond ook mogelijk. Naast deze vijf vergaderingen hebben we één maal per jaar (in maart) een ontmoetingsdag in Bunnik.

Als u nadere informatie nodig hebt over het werk van de Landelijke Werkgroep, dan sturen wij u graag onze zojuist afgeronde beleidsnotitie toe. Ook kunt u natuurlijk met uw vragen terecht bij de secretaris of de voorzitter.

We horen graag van u!

2014 – een jaar waarin veel herdacht wordt
Dit jaar valt er heel wat te herdenken. Juli 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. De Tweede Wereldoorlog begon in september 1939 met de inval in Polen, dus dit jaar vijfenzeventig jaar geleden. En op 9 november 1989, dus vijfentwintig jaar geleden, zette de val van de Muur het einde van de DDR in.

Stukgoed


Klopt uw adres nog ?
Het werk van de LWG staat en valt met een goed en up-to-date adressenbestand. We verzoeken u dan ook dringend adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven.

Verslagen
De Landelijke Werkgroep stelt het erg op prijs van u werk-, ontmoetings- en jaarverslagen te ontvangen. Die helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Ze geven namelijk een heel goed beeld van wat er speelt.

Website
De website is voor ons een belangrijk middel om een breed publiek te bereiken. We zouden u graag willen uitnodigen met enige regelmaat de site te bezoeken. Mocht u suggesties, commentaar of aanvullingen hebben, laat het ons dan weten (h.manschot3@upcmail.nl) .


AGENDA 2013/2014


8 maart 2014
Ontmoetingsdag Bunnik
; zie bericht in deze rondzendbrief en de bijgevoegde uitnodiging.

28 mei – 1 juni 2014
99. Deutsche Katholikentag in Regensburg;
thema: ‚Mit Christus Brücken bauen‘.

8 november 2014 Holland-Treffen in Sachsen.
Datum en plaats zijn inmiddels bekend. De bijeenkomst vindt plaats op 8 november in Zwickau. Mocht u overwegen bij het Sachsentreffen aanwezig te zijn, neem dan contact op met Leny de Pijper (l.e.depijper-delange@hccnet.nl) of Bert Companjen (bert.companjen@gmail.com).

Met een hartelijke groet,

Gerben Dijkstra, voorzitter
Rika Manschot, secretaris