Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

juli  2014


 

Koninklijke Onderscheiding Bert en Els   

Op vrijdag 25 april werden er tijdens de nationale lintjesregen in Arnhem 14 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Twee daarvan waren voor LWG-lid Bert Companjen en zijn vrouw Els
Zij kregen deze welverdiende onderscheiding voor hun vele werk voor de Arnhemse Parkstraatgemeente, de plaatselijke wereldwinkel en scouting. Bij Bert telde ook zijn inzet voor STIOC, de Werkgroep van de Arnhemse Raad van Kerken voor Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten, en voor de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten duidelijk mee.

De onderscheiding was aangevraagd door de Parkstraatgemeente en natuurlijk van harte actief ondersteund door de Landelijke Werkgroep.

Ook vanaf deze plaats feliciteren wij Bert en Els van harte met dit koninklijke blijk van waardering.


Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid is één van de kern-begrippen van onze gemeentecontacten. Daarom nemen we, met zijn toestemming, in deze rondzendbrief een meditatieve tekst op van Ds. Gertjan Robbemond uit zijn bundel ‘Druppels’.
De tekst is geschreven naar aanleiding van Genesis 1: 26 – 29.


Gelijkwaardigheid

 

Je mag er zijn,

als mens tussen de mensen.

 

Mensen

aan elkaar

geschonken

in de vreugde

en

de diepgang van het leven;

als naaste,

metgezel en deelgenoot

aan elkaar gegeven.

 

Mensen

geroepen tot ontmoeting

om de weg naar die ander,

met die ander te gaan;

als stem en tegenstem,

als woord en wederwoord

waarin je elkaar leert verstaan

waarin je elkaar leert

kennen en erkennen

en elkaar leert hooghouden.

 

 

Ontmoetingsdag Bunnik 2015

 

Met voldoening kunnen we terug kijken op een geslaagde ontmoetingsdag. Het thema diaconaat (‘omzien naar elkaar’) bleek een bruikbaar thema te zijn om in onze Duits-Nederlandse contacten met elkaar te bespreken. De tekst van de lezing van Prof. Noordegraaf is via het secretariaat verkrijgbaar.

Intussen zijn de voorbereidingen voor de ontmoetingsdag 2015 begonnen. In tegenstelling tot wat we hierover vermeldden in de vorige rondzendbrief wordt deze ontmoetingsdag gehouden op de derde zaterdag van maart, dus op 21 maart 2015.

Als thema hebben we gekozen: ‘Minderheid met toekomst – kerkelijk leven in een krimpende gemeente’.

Het oosten van Duitsland, met name Mecklenburg, Vorpommern en Thüringen, heeft al jaren te maken met de leegloop van het platteland. Werkgelegenheid is verloren gegaan, jongeren trekken naar elders en het aantal inwoners loopt terug. Dat gaat dan weer gepaard met verlies van voorzieningen (scholen, winkels, verenigingen, openbaar vervoer). Dorpen vergrijzen.

Voor de kerkelijke gemeenten speelt daarbij nog de secularisatie een rol. Er is sprake van verminderde deelname aan het kerkelijk leven. Dit geldt overigens ook voor gemeenten in verstedelijkte gebieden. De levensgrote vraag is dan ook: Hoe houd je in een krimpende gemeente het kerkelijk leven in stand? Je hebt geen eigen predikant meer of je moet de predikant delen met een (groot) aantal andere gemeenten. Er is tekort aan kader (vrijwilligers). Er is gebrek aan (financiële) middelen om de eigen gebouwen in stand te houden.

Dit beeld is in het oosten van Duitsland al realiteit op grote schaal, maar ook in Nederland zijn voorbeelden van deze ontwikkeling. In onze ontmoetingsdag willen we aan deze problematiek aandacht schenken. Hopelijk zien we kans zowel een Nederlandse als een Duitse spreker te vinden die dit thema bij ons kunnen inleiden. Mocht u suggesties hebben, meld het dan via het secretariaat.

Centrale vraag, die voor onze gemeente-contacten altijd van belang is geweest:

Wat betekent het Kerk te zijn, wat betekent het christen te zijn in een maatschappij  waarin dit Kerk zijn, dit christen zijn steeds minder vanzelfsprekend wordt?

 

Sustainable Stewardship

 

Van 5 t/m 7 september organiseert de Werkgroep Internationale Contacten van de Remonstrantse Gemeenten in Groningen en Leeuwarden een conferentie met als titel: ‘Sustainable Stewardship’ (‘Duurzaam Rentmeesterschap’).

De conferentie heeft tot doel om via dit thema aandacht te besteden aan de bredere problematiek van heelheid van de schepping en rentmeesterschap en wordt geleid door Bertus van der Tuuk, specialist op het gebied van duurzaam toerisme.

Er komen deelnemers uit Roemenië (Tirgu Muresj), Groot Brittannië (Norwich) en Nederland (Groningen, Friesland en andere windstreken).

De conferentie begint op vrijdag 5 september 2014 om 17.00 uur en eindigt zondag 7 september 2014 om 9.00 uur.

Locatie: Buitengoed Fredeshiem in Steenwijk – De Bult.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij A. de Vries -  Hamelberg (tel. 058-2562278; e-mail: adevrieshamelberg@kpnmail.nl of bij W. Tinga (tel. 050 – 5415189; e-mail: wtinga@home.nl.

Ook via het secretariaat kunt u kosten en aanmeldingsformulier opvragen.

De sluitingsdatum is 15 juli 2014. Dus wel echt iets voor de snelle beslissers.

 

25 jaar na het vreedzame revolutiejaar

 

Naast de herdenkingen van het begin van de Eerste Wereldoorlog (100 jaar geleden) en van de Tweede Wereldoorlog (75 jaar geleden) is 2014 ook het herdenkingsjaar van de vreedzame revolutie in de DDR (25 jaar geleden).

 

Al vanaf september 1982 werd er in de Nikolaikirche in Leipzig een wekelijkse gebedsdienst voor de vrede gehouden. Vanaf mei 1989 werden deze samenkomsten door de machthebbers in de DDR als dermate bedreigend ervaren, dat de straten die toegang gaven tot de kerk door de politie gecontroleerd en afgezet werden.

Ademloos en vaak ook vol zorg en angst hebben we toegekeken en meegeleefd hoe de vreedzame revolutie geleidelijk vorm kreeg en een hoogtepunt vond in de val van de muur.

Dat is nu al weer 25 jaar geleden. Misschien is het een goed idee met uw partnergemeente terug te kijken. Wat heeft deze 25 jaar ons gebracht? Is onze hoop werkelijkheid geworden? Hoe gaan we verder?

 

Wij worden graag via het secretariaat op de hoogte gehouden van plaatselijke initiatieven.

 

Nog steeds mensen gezocht

 

In de beide vorige rondzendbrieven hebben we uw aandacht ervoor gevraagd dat we dringend behoefte hebben aan nieuwe leden voor de Landelijke Werkgroep.

Helaas heeft dit niet geleid tot sollicitaties.

We maken ons ernstig zorgen over de continuïteit van het werk van de Landelijke Werkgroep. Als er zich geen nieuwe leden aanmelden, dan wordt 2015 het jaar van de waarheid. We zullen dan moeten praten over het drastisch inkrimpen van de werkzaamheden of het beëindigen ervan.

We herhalen nog maar wat we in de vorige rondzendbrief schreven:

Gezien de leeftijdsopbouw van de huidige groep, gemiddeld 60+, zouden we graag wat jongere leden willen begroeten. 55- zou een mooi streven zijn. Maar uitsluiten doen we niemand. Ook is het niet noodzakelijk dat leden van de LWG (nog) actief zijn in een plaatselijk contact. Wel is het natuurlijk gewenst dat zij affiniteit hebben met het werk van gemeentecontacten.  Naast werkgroepleden met een algemene taak zoeken we in het bijzonder iemand die op termijn het secretariaat op zich kan nemen en iemand die voor de documentatie op basis van Oostduitse kerkbladen (Vermischtes, Bericht zur Lage) zorgt. Van de laatste wordt een goede kennis van de Duitse taal gevraagd.

De Landelijke Werkgroep vergadert vijf keer per jaar in Amersfoort. Momenteel proberen we de vergaderingen ’s middags te houden. Maar als dat op bezwaren stuit, is de avond ook mogelijk.
Naast deze vijf vergaderingen hebben we eenmaal per jaar (in maart) een ontmoetingsdag in Bunnik.

Als u nadere informatie nodig hebt over het werk van de Landelijke Werkgroep, dan sturen wij u graag onze zojuist afgeronde beleidsnotitie toe. Ook kunt u natuurlijk met uw vragen terecht bij de secretaris of de voorzitter.

 

We horen graag van u!

 

Het Nieuwe Liedboek

 

Ten behoeve van de gemeentecontacten zouden we graag beschikken over een lijst van liederen die zowel in ons Nieuwe Liedboek als in het Liedboek van de Evangelische Kirche zijn opgenomen.

Is iemand van u bereid om deze taak op zich te nemen? Of weet u wellicht of er al zo’n overzicht bestaat?

Neemt u dan even contact op met het secretariaat?

Overigens is het in dit verband aardig te vermelden dat Huub Oosterhuis op 19 november 2014 de Duitse Oecumenische Preekprijs uitgereikt krijgt voor zijn liederen, gebeden en liturgische teksten.

 

Stukgoed

 

Het werk van de LWG staat en valt met een goed en up-to-date adressenbestand. We verzoeken u dan ook dringend  adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven.

LWG 14-01: de samenvatting van de lezing van prof. Noordegraaf, ‘omzien naar elkaar’ – Bunnik, maart 2015 (€ 0,80).

LWG 14-02: de Duitse versie van deze samenvatting (€0,80).

De documentatie  is per e-mail te bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van het genoemde bedrag (onder vermelding van LWG nummer) op giro 2058738 t.n.v. H.M. Manschot, Oud-Beijerland.

 

De Landelijke Werkgroep stelt het erg op prijs van u werk-, ontmoetings- en jaarverslagen te ontvangen. Die helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Ze geven namelijk een heel goed beeld van wat er speelt.

 

De website is voor ons een belangrijk middel om een breed publiek te bereiken. We zouden u graag willen uitnodigen met enige regelmaat de site te bezoeken. Mocht u suggesties, commentaar of aanvullingen hebben, laat het ons dan weten (h.manschot3@upcmail.nl) .AGENDA 2014/2015

5 t/m 7 september 2014

Sustainable Stewardship (Duurzaam Rentmeesterschap); internationale conferentie in Fredeshiem, Steenwijk-De Bult. Zie bericht in deze rondzendbrief.

 

12 en 13 september 2014 ontmoeting rond de contacten die bestaan tussen de Nordkirche en Nederland.

Er zijn tussen Nederland en Noord-Duitsland vanouds diverse kerkelijke contacten. Naast onze eigen gemeentecontacten met kerkelijke gemeenten in Mecklenburg en Pommern zijn dat de contacten tussen de vroegere Nordelbische Kirche en de Lutherse Kerken in Nederland, maar ook de bijzondere relatie tussen Putten en het voormalige concentratiekamp Ladelund. Daarnaast hebben diverse predikanten uit de Nordkirche in Nederland theologie gestudeerd.

De Nordkiche heeft nu het initiatief genomen om voor mensen uit genoemde kerkelijke contacten een ontmoeting te organiseren om met elkaar van gedachten te wisselen over de aard van de diverse contacten. Wellicht komt daaruit voort dat we  in de toekomst activiteiten gezamenlijk kunnen ondernemen.

Deelname aan deze ontmoeting staat open voor mensen uit de gemeenten die een contact hebben in Mecklenburg of Pommern. Informatie over de bijeenkomst kunt u opvragen bij Eef Dijk, die als lid van de LWG in het bijzonder de contacten met de Nordkirche onderhoudt. U kunt Eef telefonisch (0515 – 532214) of per e-mail (abdijk@wanadoo.nl) bereiken.

 

8 november 2014

Holland-Treffen in Sachsen.

Datum en plaats zijn inmiddels bekend. De bijeenkomst vindt plaats op 8 november in Zwickau. Het thema is ‘Singet dem Herrn – wie Kirchenmusik Glauben weckt und Gemeinde baut’.

Van Duitse zijde is de referent Martina Hergt, Fachbeauftragte für Chor- und Singarbeit van de Sächsische Landeskirche. Naar een Nederlandse kerkmusicus wordt nog gezocht.

Het spreekt voor zich dat er niet alleen gepraat, maar ook gemusiceerd en gezongen zal worden.

Mocht u overwegen bij het Sachsentreffen aanwezig te zijn, neem dan contact op met Leny de Pijper (l.e.depijper-delange@hccnet.nl) of Bert Companjen (bert.companjen@gmail.com).

 

21 maart 2015

Ontmoetingsdag Bunnik ; zie bericht in deze rondzendbrief.

 

Met een hartelijke groet,

Gerben Dijkstra, voorzitter

Rika Manschot, secretaris