terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Joke Brederveld
Sleedoorn 43,7822 AN Emmen
Tel.: 0591 222 159
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

mei 2015


Secretariaat
Meteen in de kop ziet u het al: een andere naam, een ander adres en een ander telefoonnummer. Vanaf half juli heeft onze werkgroep een andere secretaris. Dat wordt even wennen.
Meer dan veertig jaar was Rika Manschot het gezicht van en het contactadres voor de Nederlands-Duitse gemeentecontacten. Tijdens de LWG-vergadering van 13 juli zal zij het stokje overgeven aan Joke Brederveld. Rika blijft dan nog tot maart volgend jaar direct betrokken bij het werk van de gemeentecontacten. In die tijd zal zij Joke inwerken. Tijdens onze ontmoetingsdag van 5 maart volgend jaar hopen wij dan op een gepaste wijze afscheid te nemen van onze Rika.
U ontvangt daarover uiteraard nog nadere berichten.

Even voorstellen
Half juli zal ik het secretariaat van Rika overnemen. Ik ben Joke Brederveld; ik woon met mijn partner in Emmen.
Vanaf 1978 ben ik actief en enthousiast betrokken bij gemeentecontacten in de DDR toen, en in Duitsland nu. Eerst dertien jaar, van 1978 – 1991 met Pritzwalk, Brandenburg. En van 1993 tot nu toe met de Innenstadt-Gemeinde in Rostock. Jaarlijks ontmoeten we elkaar in Emmen, Rostock, of bij een van de Duitse partnergemeentes van Rostock, nl. München en Nürnberg. Ook komen we regelmatig een weekend in een centrum van de Evangelische Kirche bij elkaar. Enerverende, inspirerende en warme ontmoetingen zijn het.
Bijna veertig jaar heb ik als bibliothecaresse gewerkt. Nu ben ik met pensioen. Tijd om andere activiteiten op te pakken. Het lijkt me boeiend om binnen de Landelijke Werkgroep de wederzijdse contacten te ondersteunen. Al zal het voor iedereen wennen zijn; voor Rika niet in het minst.
Ik verheug mij erop velen van jullie digitaal of anderszins te ontmoeten

Financiële zorgen – een noodkreet
Het werk van de Nederlands-Duitse gemeente-contacten is vanaf het begin financieel gesteund door de protestantse kerken. De laatste jaren kregen we een jaarlijkse bijdrage via Kerk in Actie (KiA). Daarmee konden we onze activiteiten bekostigen.
Maar door drastische bezuinigingen van KiA moeten de Europese activiteiten het met veel minder geld doen. Voor de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland – Duitsland betekent dit, dat we in 2015 rekening moeten houden met ca. 40 % minder bijdrage. In de nabije toekomst kan de steun van KiA nog verder terug lopen en we moeten er zelfs rekening mee houden dat de bijdrage over enkele jaren geheel komt te vervallen.
Daarmee ontstaat een structureel jaarlijks tekort van € 2.000,-- tot € 3.000,--. Indien we geen alternatieve bronnen van inkomsten vinden, betekent dit op termijn van enkele jaren dat we onze werkzaamheden moeten beëindigen en de LWG moeten opheffen.
U begrijpt het: wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe vormen van financiële ondersteuning. Graag nodigen wij u uit met ons mee te denken hoe we dat gat van € 2.000,-- tot € 3.000,-- kunnen dichten. Suggesties van uw kant zijn van harte welkom. U kunt ze richten aan onze secretaris (zie adressering in de kop van deze rondzendbrief).

Financiën (2)
Diverse mensen en werkgroepen hebben een toezegging voor een jaarlijkse financiële ondersteuning gedaan. Nog niet iedereen heeft haar/zijn bijdrage voor 2015 overgemaakt op rekeningnummer NL66INGB0007662996 t.n.v. Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland - Duitsland. Mogen we u hieraan even herinneren? Gezien de boven geschetste financiële problematiek roepen wij ook anderen op zo mogelijk ons werk te ondersteunen.
U kunt hierover contact opnemen met onze penningmeester, Bert Companjen (tel. 026 351 6961; e-mail: bert.companjen@gmail.com.

Ontmoetingsdag Berlijn september 2015
Uit Berlijn ontvingen we een uitnodiging die we graag aan u doorgeven. Aanvankelijk was deze dag bedoeld voor de Duits-Duitse gemeente-contacten. Maar de aanwezigheid van Nederlands-Duitse contacten wordt ook zeer op prijs gesteld.
Het zou plezierig zijn als u deze uitnodiging doorgeeft aan mensen in uw gemeente die mogelijk geïnteresseerd zijn en aan uw partnergemeente. Wilt u het ons even laten weten als u van plan bent te gaan?

Wir sind einander begegnet
Grenzüberschreitende Gemeinde-partnerschaften in Ost- und West Samstag, 5. September 2015, 10 – 16 Uhr
Umweltforum Auferstehungskirche, Pufendorfstraße 11, 10249 Berlin (Friedrichshain) Seit dem Mauerbau bis 1989 gab es einen lebhaften Austausch zwischen Kirchengemeinden Ost- und Westdeutschlands. Zahlreiche Gemeindegruppen, Kirchenkreise, Pfarrkonvente und kirchliche Einrichtungen sowie Einzelpersonen fuhren regelmäßig zum Besuch ihrer Partner in die damalige DDR. Die umgekehrte Reise in den Westen blieb bis 1989 für die Mehrheit ein unerfüllter Traum oder war nur wenigen Amtsträgern und Rentnern möglich.
Einige Partnerschaften gingen auch nach dem Fall der trennenden Mauer weiter. Andere endeten, angesichts der großen Aufgaben, die sich insbesondere den Gemeinden in Ostdeutschland stellten. Auch gab es den verbreiteten Wunsch einer Rückkehr zur Normalität nach Jahren der Teilung.
Die Erfahrungen der damaligen Partnerschaften bleiben ein großer Schatz für die Kirche bis heute. Mit einem Partnerschaftstag erinnern wir an persönliche Begegnungen, an Erfahrungen der Gemeinschaft und das Gefühl füreinander da zu sein. Die Voraussetzungen, um einander zu begegnen waren aber sehr unterschiedlich: Die einen durften reisen, den anderen war dieses verwehrt. Und auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten waren sehr ungleich verteilt. Wie waren unter diesen Bedingungen wahrhaftige Begegnungen dennoch möglich?
Wir laden dazu ein, heute einander (wieder) zu begegnen. Wir wollen die Erfahrungen der Vergangenheit aufleben lassen, sie kritisch prüfen und herausarbeiten, was wir kommenden Generationen davon weitergeben wollen.
Bischof Dr. Markus Dröge
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Van de Webmaster
Wilt u de oude rondzendbrieven nog eens nalezen, dan kunt u die vinden onder het kopje ‘archief’ op onze nieuwe website www.kerkcontacteneuropa.nl/Duitsland   Hier vindt u ook de verslagen van gemeenten die dit jaar een bezoek brachten of ontvingen van hun partnergemeenten.
Heel bijzonder is het bezoek van leerlingen van de Mavo CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland aan de Theodor-Fontane-Gesamtschule in Burg, van 3 - 8 mei 2015. U vindt een verslag onder het kopje ‘gemeentecontacten – verslagen van bezoeken’.
Heeft uw gemeente zelf een bezoek gebracht of ontvangen en wilt u hiervan een verslag (met foto’s) op de website hebben staan, geeft u dit dan door aan de secretaris. Dan komt het voor elkaar.

Documentatie – nog te bestellen LWG 15-01 Parallellijst liederen
Deze lijst is per e-mail te bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van € 1,50 (onder vermelding van het LWG-nummer) op rekeningnummer NL78RABO0104421479 t.n.v. J.W. Brederveld, Emmen

AGENDA 2014/2015
5 september 2015 – Wir sind einander begegnet; ontmoeting in Berlijn rond de gemeentecontacten. Zie bericht in deze rondzendbrief.
6 – 8 november 2015 – Sachsentreffen; plaats en thema worden nog bekend gemaakt. 5 maart 2016 – jaarlijkse ontmoetingsdag. Met een hartelijke groet,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Rika Manschot, secretaris