Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Van Linschotenplein 21
3262 PW Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613739
e-mail: h.manschot3@upcmail.nl
internet: www.gemeentecontacten.nl


JAAROVERZICHT 2012

“Der Wandel im Inneren beginnt, wenn Gemeinden nach außen gucken”
(mecklenburgische Kirchenzeitung)


Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland

De continuering van het gemeentecontactwerk stond dit jaar centraal.

Voor de leden van de LWG NL-D was er een bezinningswerkdag in maart.

Twee leden van de LWG woonden de Gründung van de Nordkirche bij als oecumenische gasten uit Nederland.

Naast de bezinningsdag in maart, is de werkgroep vijf maal bijeen geweest in Amersfoort. In de vergaderingen staat de aandacht voor de gemeentecontacten centraal, alsmede de voorbereiding van de ontmoetingsdagen. In het regiowerk is aandacht voor de plaatselijke werkgroepen. In Sachsen is in november de jaarlijkse ontmoetingsdag voor gemeentecontacten met Nederland gehouden. Mevrouw Leny de Pijper, toekomstige contactpersoon, was daarbij aanwezig.

Verder is er ook aandacht voor de maatschappelijke en kerkelijke situatie in Duitsland. De notulen worden bij toerbeurt gemaakt.

Er zijn twee ontmoetingsdagen gehouden. In het voorjaar te Bunnik en in het najaar in samenwerking met de Europa Commissie Groningen/Drenthe te Zwolle.

Dit jaar namen we afscheid van een zeer gewaardeerd lid van de werkgroep; de heer Hein de Jong uit Terwolde. Na tien jaar gemeentecontactwerk wil hij zich meer gaan inzetten voor het vluchtelingenwerk.

Het ordenen van het archief over alle jaren gemeentecontacten van Nederland met Duitsland vindt doorgang


Bezinningsdag

Hoe gaan we als werkgroep om met het afnemend aantal gemeentecontacten? Hoe gaan we verder? Daartoe is op 14 maart een bezinningsdag voor leden van de LWG georganiseerd in Mennorode te Elspeet.

Wat is onze taak en hoe kunnen we de bestaande gemeentecontacten ondersteunen en stimuleren? Voorop staat dat we ons willen blijven inzetten voor de verbinding met mensen en gemeenten over grenzen heen. Persoonlijke ontmoeting is daarbij essentieel.


Landelijke ontmoetingsdagen

Zaterdag 10 maart 2012 is in Bunnik de voorjaarsontmoetingsdag gehouden.

Voor de inleiding hebben we Stephen Brown uitgenodigd. Hij promoveerde in 2007 op het Conciliair Proces voor Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping als wegbereider voor de Vreedzame Revolutie in de DDR. Door ziekte was hij verhinderd, maar zijn lezing is vertaald en door de heer Gerben Dijkstra voorgelezen. gehouden. Wat kunnen we met de thema’s van het Conciliair Proces in onze gemeentecontacten?

In het middagprogramma is aandacht geschonken aan de tentoonstelling ‘De Gevaarlijke Smid’. De LWG wil deze tentoonstelling graag naar Nederland halen.

Zaterdag 6 oktober is in Zwolle de najaarsbijeenkomst gehouden in samenwerking met de Europa Commissie Groningen/Drenthe. Thema: Moderne Devotie, met inleidingen door drs Jan de Vries en door de heer. Mink de Vries. ‘De navolging van Christus in jonge taal’. Jongeren vertelden over hun inzet en ervaring.


Regiowerk

Leden van de LWG blijven zich inzetten om persoonlijk contact met de plaatselijke gemeente te onderhouden.

Donderdag 26 januari kwam de regio Achterhoek bijeen te Ruurlo. De werkgroep uit Aalten heeft dit jaar deze jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd. De heer Gerben Dijkstra was aanwezig en vertelde over het werk van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten.

Berichten uit de gemeenten en parochies

In 2012 ontvingen wij jaar-, werk- en ontmoetingsverslagen uit:

Arnhem – Gera
Arnhem – Zwickau Planitz
Beetsterzwaag – Rödlin met jongeren
Delfzijl – Leussow
Dordrecht - Markkleeberg
Elburg – Colmnitz (25 jaar)
‘s –Gravenzande – Mücheln (25 jaar)
Leusden – Brandenburg
Rotterdam – Berlijn Eliasgemeinde (30 jaar)
Ruinen – Hiddensee
Ter Apel – Pokrent / Lützow (25 jaar)
Utrecht Geertekerk – Langebrück en Sfantu Gheorge (Roemenië)
Wageningen – Erfurt (30 jaar)

Thema’s van de ontmoetingen

Tolerantie
Samenwerken om wonden uit het verleden te helen
Culturele, nationale en christelijke identiteit
Conciliair Proces
Zien, horen, respecteren
Schepping
Vrede en verzoening
Liefde
Intermenselijke ontmoeting
Vitaal gemeente zijn
Kerkelijke feesten: Kerstfeest, Paasfeest en Pinksteren
Wat betekent het om christen c.q. kerk te zijn in een omgeving waar dit niet meer vanzelfsprekend is
Paralleldiensten
Bij elke ontmoeting beginnen met het vieren van het Heilig Avondmaal

In 2012 hebben Bennekom en Maartensdijk afscheid genomen van hun partnergemeente.


Ontvangen nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven van de Europacommissie Groningen/Drenthe
Nieuwsbrieven van Kerk in Actie
Nieuwsbrieven van de Raad van Kerken in Delft
Gazete, informatieblad van de Werkgroep Nederland – Polen
Kerkinformatie
Stioc (Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten), werkgroep buitenland van de Raad van Kerken Arnhem.


Contacten met het Protestants Landelijk Dienstencentrum (Kerk in Actie)


Vertegenwoordigers van de Landengroepen Duitsland, Hongarije, Tsjechië, Polen en het Roemenië-beraad zijn in februari en september voor overleg bijeen geweest te Utrecht.

In dit overleg worden ervaringen, plannen en financiën van de verschillende werkgroepen besproken.


Contacten met de Landskerken in Duitsland

Binnen de LWG zijn er goed lopende of beginnende contacten met de Landskerken Sachsen, de Nordkirche (Mecklenburg), Mitteldeutschland en Berlin-Brandenburg.

Het Jahrestreffen der Niederlande–Partnerschaften in de Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens is 3 november in Meerane gehouden. De ontmoetingsdag voor Duitse Partnergemeenten. Thema: “Aan tafel van de Heer- hoe we het Heilig Avondmaal beleven”.

Na vele jaren de contacten met de Evangelisch Lutherische Landeskirche verzorgd te hebben heeft de heer Ab Brandenburg zijn taak overgedragen aan mevrouw Leny de Pijper en de heer Bert Companjen.


Nordkirche

De dames Eef Dijk en Leny de Pijper zijn als leden van de LWG uitgenodigd het Gründungsfest van de Nordkirche (fusie van de Pommerse, Mecklenburgische en Nordelbische Kirche) op 27 mei te Ratzeburg bij te wonen.

Zij werden opgenomen in de kring van oecumenische gasten uit de hele wereld. Pinksterzondag was er een feestelijke eredienst in de Dom. Het slotlied was het ons zo vertrouwde lied: ‘Vertraut den neuen Wegen’. De broodmaaltijd voor 5000 gasten was indrukwekkend. Zij kregen een persoonlijk advies van de Ökumene-Referent Thiedemann (Nordelbische Kirche) om contact te houden met een vast adres in Mecklenburg, zodat het gemeentecontact niet ondersneeuwt in het grote geheel.

Het contact met Mitteldeutschland is door personeelswisseling in Magdeburg vertraagd.

Met Berlin-Brandenburg wordt in 2013 opnieuw contact gelegd.


Publiciteit

In 2012 zijn er vijf Rondzendbrieven verstuurd aan alle gemeentecontacten en belangstellenden. Daarin o.a. aandacht voor de Jahreslosung 2012, de ontmoetingsdagen in Bunnik en Zwolle.

Met de RZB wordt “Vermischtes” met daarin informatie uit de Duitse kerkbladen over kerk, samenleving en politiek meegezonden.

De Gevaarlijke smid

In haar vergadering van eind juni heeft de Landelijke Werkgroep besloten de tentoonstelling ‘De gevaarlijke smid’ niet naar Nederland te halen. De belangstelling van de plaatselijke werkgroepen was onvoldoende om de kosten en de inspanningen te rechtvaardigen.

Het heeft Hare Majesteit behaagd…

Op 27 april 2012 ontving Eef Dijk, lid van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten, in de Martinikerk in Sneek de versierselen die behoren tot het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Eef ontving deze onderscheiding omdat zij zich vanaf het begin april 1985 ingezet heeft voor de oecumenische contacten tussen Nederland en (Oost-)Duitsland. Daarnaast werd genoemd haar betrokkenheid bij de Berliner Bibelwochen, het Landelijk Protestants Vrouwen Platform, de plaatselijke Handwerkgroep en het Project Samen Eten.

G. Dijkstra, voorzitter

H.M. Manschot, secretaris
april 2013